ใบสมัครสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
09-08-2022
พิมพ์
ใบสมัคร
รับสมัครคัดเลือกและรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
คำนำหน้า
1. ชื่อ *
นามสกุล *
เลขประจําตัวประชาชน *
2. เกิดวันที่ *
 วัน-เดือน-ปี
3. สถานที่ติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว *
จังหวัด *
รูปถ่ายหน้าตรง *
 
เลือกไฟล์...
ที่อยู่ตามบัตร *
อีเมล *
โทรศัพท์ (บ้าน / มือถือ ) *
ตรอก / ซอย *
ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ (บ้าน / มือถือ )
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ประวัติการศึกษา
5. ประวัติการฝึกอบรม
6. ประสบการณ์การทำงาน
7. เอกสารประกอบการสมัคร (อัพโหลดเฉพาะรูปภาพเท่านั้น)
8. ตำแหน่งที่สมัคร
9. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วนตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕ ๔๗ และมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ในตำแหน่งที่สมัครสอบ (๒) ข้าพเจ้าจะนำหลักฐานแสดงคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะดังที่หมายเหตุไวในใบสมัครนี้มามอบแก่ เจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศรับสมัครสอบ (๓) ข้อความตามที่ข้าพเจ้าแจ้งในใบสมัครสอบข้างต้นนั้นเป็นความจริงทุกประการ
บันทึกข้อมูลเบื้องต้น